Voor welke besluiten heeft een werkgever instemming van de ondernemingsraad nodig?

Als een werkgever te maken heeft met een ondernemingsraad, dan dient de werkgever voordat hij/zij besluiten neemt over bepaalde onderwerpen instemming te vragen aan die ondernemingsraad. Dit wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad genoemd, en is geregeld  in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR). In dit artikel staat een lijst van onderwerpen betreffende voorgenomen besluiten van de werkgever, waarvoor instemming benodigd is door de ondernemingsraad. Wat houdt dit nu precies in?

De werkgever (ondernemer) behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 • regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
 • een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 • een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 • een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid;
 • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 • een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 • een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
 • een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • een regeling op het gebied van het werkoverleg;
 • een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 • een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
 • een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;
 • een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor de Wet Huis voor klokkenluiders;

een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

Dit houdt aldus praktisch in dat als de werkgever over die onderwerpen een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking ervan wilt nemen, hij/zij instemming van de ondernemingsraad dient te vragen. Als een onderwerp aangaande een door de werkgever voorgenomen besluit er niet onder valt, is de werkgever in beginsel niet verplicht om aan de ondernemingsraad voor het nemen van dit besluit instemming  te vragen.

Het is voor de werkgever en de ondernemingsraad echter mogelijk om de genoemde lijst met onderwerpen ter zake voorgenomen besluiten in onderling overleg uit te breiden. Dit gebeurt middels een ondernemingsovereenkomst. Als de werkgever en ondernemingsraad zijn overeengekomen dat een onderwerp dat niet op de lijst van instemmingsplichtige besluiten staat, zoals genoemd in artikel 27 van de WOR, wel onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt (en er dus een ondernemingsovereenkomst is overeengekomen), dan dient er bij een voorgenomen besluit van de werkgever over dit niet -volgens artikel 27 van de WOR- instemmingsplichtig besluit, eveneens instemming te worden gevraagd door de werkgever aan de ondernemingsraad.

Belangrijk om te weten is dat een ondernemingsovereenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad ook in de loop der tijd kan ontstaan. Als de werkgever immers verschillende malen schriftelijk, ondubbelzinnig en zonder eigen voorbehoud om instemming vraagt over een bepaald onderwerp dat niet op de lijst staat van instemmingsplichtige besluiten en de ondernemingsraad reageert daar ook steeds schriftelijk op, dan kan een ondernemingsovereenkomst ontstaan over een dergelijk volgens artikel 27 van de WOR niet instemmingsplichtig besluit. In zo’n geval is er eveneens eerst instemming vereist van de ondernemingsraad voordat de werkgever een besluit kan nemen tot vaststelling wijziging of intrekking  van een dergelijk niet -volgens artikel 27 van de WOR- instemmingsplichtig besluit.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres  info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

15 + 15 =