Reorganiseren onder de NOW 3.0.  

Het kabinet heeft de NOW-regeling per 01 oktober 2020 met 9 maanden verlengd tot 01 juli 2021. Per 01 oktober 2020 geldt derhalve de NOW 3.0. De NOW 3.0 wijkt op een aantal punten af van de NOW 1.0 en 2.0. Zo is de NOW 3.0 opgesplitst in 3 tijdvakken van 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0 dient er binnen de organisatie in het eerste tijdvak sprake te zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. In het tweede en derde tijdvak dient de omzetdaling minstens 30% te zijn. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is, in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Een andere significante wijziging ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen is dat het kabinet werkgevers de mogelijkheid wil bieden om een deel van het personeel te laten afvloeien, zonder dat dit een verlaging van de subsidie tot gevolg heeft. In de NOW 3.0 is namelijk de ‘ontslagboete’ bij bedrijfseconomisch ontslag van de baan. Wij staan hier kort bij stil.

Weet u nog? In de NOW 2.0 gold nog dat 100 % van het loon van de werknemer die werd ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen in mindering werd gebracht op de subsidie. In de NOW 1.0 bedroeg dit percentage 150%.

Onder de NOW 3.0 geldt echter dat werkgevers vanaf het eerste tijdvak (oktober 2020) de ruimte hebben een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling (hetgeen dus éérst wel het geval was, onder de NOW 1.0 en de NOW 2.0). Deze ruimte om de loonsom te laten dalen uit zich in een vrijstellingspercentage voor de loonsom. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom is in het eerste tijdvak 10%, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De werkgever kan in overleg met de werknemers(-vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Overigens is in de NOW 3.0 ook het maximaal te vergoeden loon per werknemer aangepast. In de eerste twee tijdvakken van 3 maanden is deze gelijk aan de NOW 1.0 en NOW 2.0, namelijk maximaal 2x het dagloon. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De coronacrisis heeft ongenadig hard toegeslagen. Wanneer er sprake is van structurele veranderingen binnen uw bedrijf ten aanzien van bijvoorbeeld de omzet en/of de vraag kan dit aanleiding zijn om een reorganisatie door te voeren. In dat geval biedt de NOW 3.0 dus enige ruimte hiervoor.

Heeft u als ondernemer, HR-professional of accountant vragen over het arbeidsrecht?

Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 4 =