Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Arbeidsrechtservice

 

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice, onder de voorwaarde dat haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice aanvaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende alsook vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
 4. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van één jaar.
 5. Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice.
 7. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte kosten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen.
 8. Het hiervoor onder 7 vermelde, geldt eveneens in geval van opzegging door de opdrachtgever.
 9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het overeengekomen abonnementstarief. Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is gerechtigd jaarlijks op 1 januari het afgesproken abonnementstarief te wijzigen.
 10. Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
 11. De werkzaamheden worden in principe jaarlijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede alle in redelijkheid door Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice, bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.
 12. Benevens Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice, kunnen alle personen die bij uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Berden B.V. handelend onder de naam Arbeidsrechtservice is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond.

Kom met ons in contact

Heeft u vragen over onze service? Neem dan contact met ons op!

8 + 14 =